Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Zasady Przyznawania Lokali

  ZGN Śródmieście zarządza komunalnymi lokalami mieszkalnymi, a także zajmuje się obsługą ich najemców. 

  Nie decyduje natomiast o przyznaniu lokalu.

  Jeśli chcesz otrzymać pomoc mieszkaniową z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, musisz wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy najmu do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Dzielnicy. Adresy wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz na stronie m.st. Warszawy.  link 

  Jakie kryteria musisz spełniać, żeby ubiegać się o mieszkanie komunalne?

  Zgodnie z uchwałą nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, lokale z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy mogą być wynajmowane osobom, które jednocześnie spełnią 4 główne warunki:
  • nie mogą same zabezpieczyć swoich potrzeb mieszkaniowych;
  • których dochód z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza określonej wartości;
  • wykażą, że Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu,
  • zamieszkują w warunkach mieszkaniowych uzasadniających ich poprawę.


  Kryterium dochodowe

  Dochód to średnie miesięczne dochody gospodarstwa domowego, w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 poz. 11).

  Kryterium uważa się za spełnione, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, nie przekracza iloczynu wartości, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy o finansowym wsparciu:
  • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  • 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
  • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
  • 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
  iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.

  oraz odpowiedniej wartości procentowej, o której mowa w uchwale:

   

  Wartości procentowe Grupa uprawnionych
  27 %

   dla najmu socjalnego lokalu

  40 %

   dla najmu socjalnego lokalu dla osób spłacających zadłużenie

  50 %

   dla najmu lub podnajmu lokalu na czas nieoznaczony

  60 % – dla wnioskodawców

   • dla gospodarstw w których choć jedna osoba jest osobą z niepełnosprawnością*

   • dla osób będących wychowankami domów dziecka i różnej formy opieki zastępczej (do 25 lat)

   • dla osób z budynków prywatnych i zakładowych*

   • przy zamianach na większy lokal, większą liczbę lokali

   • dla rodzin wielodzietnych*

  70 % – dla wnioskodawców

   • dla osób z niepełnosprawnościami i zamieszkujących w budynku prywatnym/zakładowym*

   • dla osób zamieszkujących w budynkach prywatnych lub zakładowych i utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub świadczenia równoważnego

   • dla gospodarstw, składających się z opiekuna i osoby z niepełnosprawnością

   • dla pracowników szkół (o najem takiego lokalu występuje dyrektor szkoły)

   • dla gospodarstw domowych, gdzie każda z osób ma więcej niż 65 lat i utrzymuje się z emerytury lub świadczenia równoważnego

   • dla osób ubiegających się o regulacje tytułu do zajmowanego lokalu

  • przy zamianach wzajemnych (pomiędzy najemcami z zasobu Miasta)

  *Szczegółowe opisy osób uprawnionych znajdują się w § 5 ust. 2 uchwały.

  Dokładne informacje znajdziesz pod linkiem .

  Warunki mieszkaniowe uzasadniające ich poprawę.

  Zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż:
  • 10 m² dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;
  • 14 m² dla dwuosobowego gospodarstwa domowego;
  • 20 m² dla trzyosobowego gospodarstwa domowego;
  • 26 m² dla czteroosobowego gospodarstwa domowego;
  • 32 m² dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego;
  • 38 m² dla sześcioosobowego gospodarstwa domowego.
  Zwolnione z tego warunku są osoby, które np. zamieszkują w pomieszczeniach wymagających opróżnienia w związku z rozbiórką lub osoby bezdomne.

  Więcej informacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz pod linkiem.

  Jeśli dalej masz pytania – odpowiedzą na nie pracownicy:
  – Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście, tel. 22 443 91 09
  – Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Śródmieście, tel. 22 443 92 58