Zaloguj do eBOK
 • Dostępność
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:
  Wyczyść

  Zasady Przyznawania Lokali

  ZGN Śródmieście zarządza komunalnymi lokalami mieszkalnymi, a także zajmuje się obsługą ich najemców. Nie decyduje natomiast o przyznaniu lokalu.

  Jeśli chcesz otrzymać pomoc mieszkaniową, musisz wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy najmu do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Dzielnicy. Więcej informacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajdziesz na stronie:   

  https://warszawa19115.pl/-/najem-lokalu-mieszkalnego

  Jakie kryteria musisz spełniać, żeby ubiegać się o mieszkanie komunalne?

  Lokale z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy mogą być wynajmowane osobom, które jednocześnie spełnią poniższe warunki:

  • są bezdomne albo pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych

  oraz

  • spełniają kryterium dochodowe.

  Ponadto, osoby ubiegające się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy muszą wykazać, że Warszawa jest miejscem ich stałego pobytu.

  Za trudne warunki mieszkaniowe uważa się: 

  • zamieszkiwanie w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 6 m2 powierzchni mieszkalnej;
  • zamieszkiwanie w pomieszczeniach, które nie nadają się na stały pobyt w ludzi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

  Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać minimum dochodowego. Oznacza to, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie może przekraczać: 

  • 160% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 220% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub w gospodarstwie osoby samotnie wychowującej dziecko/dzieci.

  Definicja dochodu

  Przez dochód należy rozumieć wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (podstawa prawna: ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).