Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Zasady najmu lokali użytkowych

  Jeśli wynajmujesz lokal użytkowy od m.st. Warszawy, pamiętaj o wywiązywaniu się z obowiązków najemcy. Ich pełną listę znajdziesz w stosownym Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy, Uchwale Rady m.st. Warszawy oraz w swojej umowie najmu. Poniżej – kilka najważniejszych zapisów.

  1. Przed przeprowadzeniem prac remontowych, uzyskaj zgodę ZGN Śródmieście i podpisz
  stosowne porozumienie remontowe.
  2. Zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności musisz uzyskać własnym staraniem i we własnym zakresie.

  • Jeśli planowany remont lokalu zakłada ingerencję w części wspólne nieruchomości, uzyskaj zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej.
  • Jeśli lokal usytuowany jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków, pamiętaj o dopełnieniu obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy O Ochronie Zabytków i Opiece Nad Zabytkami.
  • Jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części będzie związana z koniecznością wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub obowiązkiem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (art. 30 ust.2-4 ustawy Prawo budowlane), ), zgłoś zamiar zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do Wydziału Architektury i Budownictwa, ul. Nowogrodzka 43.
  • Uzyskaj niezbędne zezwolenia w przypadku podjęcia lub zaniechania w lokalu działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń (art. 71 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane art. 59 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).
  • Przed uzyskaniem zgody na remont, przedstaw nam Zaświadczenie Prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) albo w przypadku braku obowiązującego mpzp – ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub opinie rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych, ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ds. bhp, stwierdzające, że nie następuje zmiana ww. warunków.


   3. Sprawdź instalację elektryczną znajdującą się w lokalu we własnym zakresie i na własny koszt. Wystąp do dostawcy energii elektrycznej w sprawie przydziału mocy oraz jej dopuszczalnej ilości.
   4. Pamiętaj o opłacaniu podatku od nieruchomości.
   5. Zezwolenie na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych musisz uzyskać we własnym zakresie. Możesz wystąpić w tej sprawie do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy po podpisaniu umowy najmu na dany lokal.

  W komunalnych lokalach użytkowych nie można prowadzić działalności:

  ● działalność hotelowa/hostelowa i miejsca noclegowe w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne (ograniczenie to nie dotyczy lokali przeznaczonych do najmu wyłącznie na taką działalność);
  ● punktów gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

  ● działalność handlowa, promocyjna i informacyjna produktami powodującymi lub mogącymi
  powodować działania podobne do substancji psychotropowych lub odurzających, w szczególności tzw. „dopalaczami”, nawet jeśli nie są to produkty przeznaczone do spożycia.

  Ponadto:
  ● należy zadbać o ograniczenie rotacji osób – gdy lokal posiada wspólne wejście z klatki schodowej wraz z mieszkańcami;
  ● nie można ograniczać dostępu do usług oferowanych w lokalu na podstawie nieokreślonych uznaniowych kryteriów (tzw. „selekcji”);
  ● nie można dopuszczać się działań noszących znamiona dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość.
  ● zgodnie z § 324. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą powstawać uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania, należy kształtować i zabezpieczać tak, aby poziom hałasów i drgań przenikających z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości dopuszczalnych, określanych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony Środowiska.
  ● Adaptacja lokalu na lokal gastronomiczny lub inny prowadzący działalność rozrywkową wymaga wykonania w taki sposób aby w najniekorzystniejszych warunkach ich użytkowania poziom hałasu i drgań przenikających do mieszkań nie przekraczał wartości dopuszczalnych
  określonych w polskiej normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach, zmierzonych zgodnie z polską normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w pomieszczeniach, oraz określonych w polskiej normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

  Ograniczenia dotyczą zarówno nowych podmiotów, które planują najem w lokalach miejskich, jak i aktualnych najemców, jeżeli planowaliby rozszerzenie/zmianę dotychczas prowadzonej działalności w lokalu.

  Data publikacji: 2020-09-22 09:20
  Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-16 6:46 pm
  Data utworzenia strony:
  Udostępniający: Redaktor Stron