Zaloguj do eBOK
 • Dostępność
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:
  Wyczyść

  Nasze zadania

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście (ZGN Śródmieście) jest jednostką budżetową m.st. Warszawy. 

  Nasze główne zadania: 

  1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:
   • lokalowym zasobem m.st. Warszawy
   • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy
  2. Podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,
  3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – powierzonych przez organ Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

  Zajmujemy się w szczególności:

  • eksploatowaniem lokali;
  • organizowaniem napraw, konserwacji, remontów i modernizacji;
  • utrzymywaniem czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
  • zawieraniem, dokonywaniem zmian i rozwiązywaniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
  • pobieraniem czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali,
  • ewidencjonowaniem nieruchomości i lokali,
  • pełną obsługą użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy,
  • rozliczeniem przychodów i pożytków oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz inne czynności związane z administrowaniem nieruchomościami.

  Podstawę naszej działalności stanowią: 

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
   (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, 2232; z 2018 r. poz. 130),
  • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy
   (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438; z 2018 r. poz. 130),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
   (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62),
  • Statut ZGN Śródmieście, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLIII/1019/2004 Rady m.st. Warszawy z 2 grudnia 2004 r. (z późn. zm.);
  • inne przepisy prawa.