Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  Polityka Prywatności

  Preambuła

  Odwiedzając naszą witrynę, powierzasz nam swoje dane, które przetwarzamy do konkretnych celów, ale zawsze z troską o ochronę Twojej prywatności. Niniejsza Polityka służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

  Informacje określone w niniejszym dokumencie są dla Ciebie bardzo ważne, ponieważ poruszyliśmy w nim sprawy związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, szczególnie w związku z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanym „RODO”. Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, zbieranych poprzez stronę www.zgn.waw.pl , sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach, które przysługują Ci w związku z przepisami prawa.

   Zależy Nam abyś zapoznał się z tym dokumentem i oto Cię prosimy.

  Informacje ogólne

  Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

  Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność dokonana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy Twoje określone w niniejszym dokumencie dane osobowe w różnych celach, przy czym w procesie przetwarzania zastosowane mogą być różne metody zbierania, podstawy legalności przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania, które zawsze określone są w stosunku do celu, w jakim dane są przez nas przetwarzane.

  Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

  Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których jesteśmy Administratorem danych osobowych i przetwarzamy dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzamy dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, w którym dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

  W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarzamy ?

  W celu zachowania przejrzystości w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których przetwarzamy dane osobowe, każdorazowo jako Administrator danych wskazujemy niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy. Kierując się określoną powyżej zasadą, przedstawiamy w niniejszym dokumencie zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych opartych na różnych podstawach legalności procesu przetwarzania, w tym ilekroć gdy wskazujemy podstawę legalności procesu przetwarzania opartego na zadaniu realizowanym w interesie publicznym, staramy się przeanalizować i zrównoważyć interes publiczny oraz potencjalny wpływ tego procesu na osobę fizyczną, której dane dotyczą (zarówno pozytywne jak i negatywne następstwa procesu) oraz prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa.

  Informacje o administratorze danych i kategorii osób fizycznych, których dane dotyczą

   Administrator Danych

  Spełniając nasz prawny obowiązek informujemy, że Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.zgn.waw.pl jest Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście M.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Szwoleżerów 5.

  Masz prawo skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość na adres e-mail: sekretariat@zgn.waw.pl  

  Chronimy i dbamy o Twoją prywatność, dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym masz prawo się skontaktować za pośrednictwem wiadomości e-mail: iod@zgn.waw.pl w sytuacji każdej niejasności dotyczącej przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

  Kategorie osób fizycznych, których dane dotyczą:

  Przetwarzane dane osobowe na niniejszej stronie dotyczą:

  • Osób fizycznych odwiedzających naszą stronę www.
  • Osób fizycznych korzystających z systemu e-bok

  Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych 

  Osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową lub korzystająca z usług świadczonych poprzez stronę, zawsze ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podaje. Nasza strona ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na  rzecz użytkownika usług na żądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z niezbędnego minimum związanego z koniecznością świadczenia na rzecz użytkownika usług w przypadkach:

  • dostosowywania treści strony do oczekiwań użytkownika;
  • analizowania problemów pracy serwera, zapobieganiu ewentualnych naruszeń
   i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www;
  • analizowania statystyki odwiedzin strony www, w tym również analizowania danych demograficznych użytkowników odwiedzających stronę (informacji o regionie i urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie);
  • działań podejmowanych przez nas na Państwa rzecz (np. jeśli chcą Państwo zadać nam pytanie, możemy poprosić o podanie określonego zakresu danych osobowych).
  1. Cel zbierania danych osobowych

  Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

  • w celu dostosowania zawartości serwisu do Państwa potrzeb i zainteresowań oraz prawidłowego zarządzania stroną www. W tym celu na naszej stronie wykorzystywane są pliki Cookies, które pozwalają Nam na rozpoznawanie urządzenia użytkownika, żeby odpowiednio wyświetlić stronę w zależności od urządzenia czy przeglądarki wykorzystywanych do jej przeglądania, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz w celu identyfikacji naruszeń i zapewnieniu bezpieczeństwa strony www.
  • w celu umożliwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu oraz udzielenia Państwu rzetelnej odpowiedzi w zależności od treści przesłanej wiadomości:
  • przedstawienie zasad działalności ZGN Śródmieście,
  • rozpatrzenie skargi, w przypadku jej złożenia,
  • innych, w zależności od treści przesłanej wiadomości,
  1. Zakres danych przetwarzanych przez stronę www w zależności od celu, w jakim dane są przetwarzane dotyczą:
  • zarządzania stroną www, w zakresie:
  • adresu IP;
  • danych dotyczących lokalizacji, urządzenia oraz rodzaju wykorzystywanej przeglądarki;
  1. Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim z zastrzeżeniem możliwości udostępniania informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionego do tego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
  2. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

  Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług online udostępnionych na stronie www mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na nią wpływać.

  1. Odbiorcy danych

  Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom fizycznym spoza
  ZGN Śródmieście, jeśli nie zaistnieje jedna z następujących okoliczności:

  • udostępniliśmy dane podmiotom wykonującym na rzecz ZGN Śródmieście usługi w ramach współpracy,
  • użytkownik wyraził na taką czynność zgodę,
  • istnieją przyczyny prawne – w takim przypadku udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom trzecim jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:
  • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych.
  • egzekwowaniem obowiązujących warunków korzystania ze strony w tym badaniem potencjalnych naruszeń;
  • monitorowaniem ruchu na stronie www, itp.
  • wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych, użytkowników strony oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
  1. Zmiana celu przetwarzania

  Nie przewidujemy zmiany celu przetwarzania Państwa danych osobowych, lecz nie możemy tego wykluczyć. Wiemy na pewno, że jeśli cel przetwarzania Państwa danych ulegnie zmianie to będziemy informować o takiej sytuacji, aby zapewnić Państwu sprawowanie kontroli nad własnymi danymi osobowymi oraz zapewnić możliwość skorzystania z przysługujących Państwu praw.

  Podstawy prawne przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
  • Państwa zgoda na przesyłanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych oraz przekazania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub na podany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • Państwa zgoda na przetwarzanie określonych kategorii danych zawsze w określonym celu, o której wyrażenie prosimy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • Przepisów prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych w poszczególnych procesach (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), :

  – zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych w cyberprzestrzeni,

  – udzielenie odpowiedzi na przesłaną korespondencję.

  • Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), poprzez:
  • zarządzanie stroną www,
  • dostosowaniem jej zawartości do Państwa potrzeb i oczekiwań.

  Czas przetwarzania

  Naszym celem jest zapewnienie ochrony przed negatywnymi konsekwencjami przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu staraliśmy się zoptymalizować czas przechowywania Państwa danych zebranych za pomocą strony www.  Czas ten określiliśmy:

  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika lub zakończenia celu w jakim została ona zebrana, w przypadku ustania celu pozyskane dane osobowe zostaną zarchiwizowane.
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą wobec dalszego przetwarzania – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje, w przypadku ustania celu pozyskane dane osobowe zostaną zarchiwizowane.
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
  4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

  Twoje prawa

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  • W dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
  • Mają Państwo prawo żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych (w tym do żądania wydania kopii danych).
  • Mają Państwo prawo do sprostowania (aktualizacji danych). Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
  • Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
  • Dodatkowo mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu oraz do wniesienia skargi do Urzędu Nadzorczego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.

  Swoje żądanie dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw można skierować do nas w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@zgn.waw.pl lub za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, przesłanej na adres ZGN Śródmieście z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

  Bezpieczeństwo

  Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
  w posiadaniu ZGN Śródmieście, w szczególności:

  • kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
   w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
  • dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom
   i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na nasze Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

  Skargi, pytania, wątpliwości

  Jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy kierować mailowo wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: iod@zgn.waw.pl  

  Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni.

  W każdej sytuacji mogą się Państwo kontaktować również bezpośrednio z Administratorem. Poniżej przedstawiamy nasze dane kontaktowe:

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście M.st. Warszawy

  Ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

  Tel: 22 33 66 120

  Adres e-mail: sekretariat@zgn.waw.pl 

  Postanowienia końcowe

  Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
  z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).

  Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.04.2021r.

  Data publikacji: 2020-05-13 12:41
  Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-01 09:51
  Udostępniający: Rafał Justyński