Zaloguj do eBOK
 • Deklaracja dostępności
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:

  Wyczyść

  TZ-040/R/M/22

  Remont pustostanu pl. Zbawiciela 5 m 3 w Warszawie
  Status
  2, Postępowanie w toku
  Rodzaj zamówienia
  Roboty budowlane
  Tryb postępowania
  Zamawiający
  Wartość zamówienia
  Termin składania ofert
  2022-03-31 10:00:00
  Termin otwarcia ofert
  Możliwość złożenia oferty wariantowej
  Nie
  Zgoda na składanie ofert częściowych
  Nie
  Termin wykonania zamówienia
  Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty i jego znaczenie
  Cena 100%
  Termin związania ofertą

  Materiały związane z postępowaniem, tj. formularz ofertowy oraz wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty należy pobierać wyłącznie ze strony internetowej Zamawiającego. Są one dostępne w znajdującej się obok, sekcji do pobrania.

  Ofertę należy złożyć:

  w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii mieszczącej się na parterze budynku, przy ul. Szwoleżerów 5 (Oferta musi być złożona w kopercie, na której należy umieścić następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę przedmiotu zamówienia oraz nr postępowania)

  lub

  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres oferty@zgn.waw.pl

  Podpis elektroniczny można uznać za prawidłowo złożony tylko wówczas, gdy można go skutecznie zweryfikować i potwierdzić jego ważność. Oznacza to, iż negatywny wynik takiej weryfikacji – za pomocą dostępnych Zamawiającemu narzędzi prowadzi do wniosku, że podpis elektroniczny nie został złożony. Złożenie oferty bez podpisu jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu formy wymaganej przepisami. Oferta złożona przez Wykonawcę nie będzie odpowiada wymogom koniecznym dla zachowania formy elektronicznej, wskazanym w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego.