Zaloguj do eBOK
 • Dostępność
 • A-
 • A+
 • Zmień kontrast strony:
  Wyczyść

  Restrukturyzacja zadłużenia

  Miasto Stołeczne Warszawa oferuje nowy program ułatwiający mieszkańcom spłatę zadłużenia za najem mieszkania komunalnego.

  Program restrukturyzacji zadłużenia polega na częściowej spłacie zadłużenia i umorzeniu pozostałej kwoty w zależności od wybranego wariantu.

  Podstawa prawna: uchwała Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy.

  Okres obowiązywania programu

  Wnioski o restrukturyzację zadłużenia można składać do dnia 29 czerwca 2021r.

  Wnioski mogą być składane na załączonym formularzu (interaktywny link do wniosku) lub w innej formie.

  Kto może skorzystać z programu

  • pełnoletnia osoba, która ma trudności ze spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne);
  • pełnoletnia osoba, która już nie mieszka w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
  • pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi na przykład po dziadkach, rodzicach, partnerach;

  Warunki przystąpienia do restrukturyzacji

  • posiadanie zadłużenia nieprzerwanie od 31.12.2018r. do dnia złożenia wniosku. Osoby, które w międzyczasie spłaciły i ponownie wygenerowały dług nie mogą przystąpić do programu;
  • dopuszcza się restrukturyzację długu w przypadku, gdy osoba zadłużona ma zarejestrowaną działalność gospodarczą w mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu;
  • prawidłowe korzystanie z mieszkania (brak interwencji za zakłócanie porządku i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
  • złożenie wniosku w terminie do 29.06.2021 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) w dzielnicy);
  • zawarcie umowy.

  Formy restrukturyzacji – do wyboru

  1. podstawowa jednorazowa 
   • spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez 4 lata od podpisania umowy;
   • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. 
  2. podstawowa ratalna 
   • spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
   • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
   • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
   • umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. 
  3. specjalna dla osób ogrzewających mieszkania energią elektryczną
   • spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
   • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
   • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy;
   • umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy. Istnieje możliwość łączenia tego wariantu z wariantem podstawowym w przypadku, gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie ogrzewane było w innej formie np. centralne ogrzewanie. 
  4. . Specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za dług, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji 
   • spłata 60% „swojej” części zadłużenia (wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
   • wpłata pierwszej raty może być dokonana w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
   • kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa dłużnika wskazuje na korzyści z takiego rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż miesięczny);
   • terminowe płacenie bieżących opłat przez cały okres obowiązywania umowy,
   • zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej” części po wywiązaniu się z warunków umowy. 

  Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy

  • dłużnik wstępnie deklaruje wariant we wniosku;
  • wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości finansowych dłużnika, tak aby dostosować optymalnie czas umowy do wysokości rat możliwych do wpłaty przez dłużnika;
  • stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.

  Dodatkowe korzyści i możliwości

  • dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym, ale nie dłuższą niż 21 dni;
  • gdy nastąpi zwłoka w opłatach w związku ze zdarzeniami losowymi, umowa będzie mogła być kontynuowana pod warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy
  • w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli złożą stosowny wniosek w terminie do 12 m-cy od daty śmierci;
  • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

  Osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie w zakresie wyboru wariantu.